top of page

BETINGELSER

Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde ApS

KØBS- OG MEDLEMSBETINGELSER

  § 1. Medlemskabet generelt 

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde eller de dertil knyttede selskaber. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger i en database, som kun ansatte hos Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kortnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde. Medlemmet er selv ansvarlig for at disse data til enhver tid er opdateret korrekt. Overholdes dette ikke vil medlemskabet uden varsel kunne inaktiveres/afsluttes. Er medlemskabet købt online er der 14 dages fortrydelsesret. Vælges en startdato som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten. Der afsendes en kvittering for købet til den oplyste e-mailadresse. Der modtages Dankort, E-Dankort, Mastercard, Visa, V-Pay, JCB, American Express. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger og de tidsperioder som er tilknyttet det pågældende medlemskab.

§ 2. Ændringer

Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde forbeholder sig ret til at foretage ændringer og aflysninger i udbud/tilbud, åbningstider, priser og i betingelserne i øvrigt.

 

§ 3. Varighed

DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 9. Forudbetalte kontantmedlemskaber ophører ved udløbet af den forudbetalte periode. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber.

 

§ 4. Medlemskort

Medlemskortet skal medbringes og indlæses i kundecomputeren før hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 

§ 5. Betaling

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab, der tilmeldes en DIBS-aftale, betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den løbende ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af pågældende kalendermåned. Det er en forudsætning for trækningen, at kortet kan benyttes til abonnementstræk via internettet, kortoplysningerne stemmer overens med PBS kortdatabase, kortet er aktivt og der kan gennemføres en trækning på det pågældende beløb. Betaling for et medlemskab er inklusiv den moms, som Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber mv. Nogle af Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. Ved indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og gyldigt betalingskort fremvises.

 

§ 6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, spærres medlemsskabet indtil det skyldige beløb er betalt. Der udsendes samtidig en rykker til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde ret til, at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde, indtil betaling af tilgodehavendet er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode. Spærret adgangskort, manglende betaling eller annullering af tilknyttede betalingskort gælder ikke som berosættelse eller opsigelse og medlemskabet løber indtil medlemmet har opsagt det, jf. gældende betingelser.

 

§ 7. Prisændringer

Prisændringer annonceres senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

 

§ 8. Berosætning

Løbende medlemskaber kan, med et varsel på løbende måned + 1 måned, sættes i bero for minimum 1 måned og maksimalt 4 måneder samlet. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Wodhouse Gym / Crossfit Roskildes gældende takster. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Klippekort og forudbetalte medlemskaber kan ikke sættes i bero.

 

§ 9. Opsigelse af medlemskaber

Løbende DIBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges, med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er gældende for det specifikke medlemskab. Forudbetalte kontant medlemskaber kan opsiges med samme varsel – dog kan ophør tidligst ske ved udløbet af den forudbetalte periode. Der kan være andre opsigelsesvarsler tilknyttet nogle medlemskaber – dette vil være oplyst i forbindelse med oprettelsen. Opsigelse skal ske via e-mail til info@crossfitroskilde.com. Udmeldelsen er kun gældende med gyldigt signeret kvittering. Udmeldelse kan kun ske når medlemskabet er aktivt og gældsfrit og kan ikke ske bagudrettet. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse ved fremvisning af den gyldigt signeret kvittering.

 

§ 10. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Børn under 15 år må kun opholde sig på stedet sammen med en voksen.

 

§ 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde. Der tages heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

 

§ 12. Værdigenstande

Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås til.

 

§ 13. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Wodhouse Gym / Crossfit Roskildes personale, skal altid følges.

§ 14. Hold (pladser, fremmøde til- / afmelding af reservation)

Der kan ikke garanteres ledige pladser på udbudte hold med deltagerloft, idet pladserne tildeles efter bookingtidspunkt. Ved deltagelse i holdtræning skal medlemmet reservere en plads via det pågældende bookingsystem. Der kan bookes 3 hold af gangen, en uge frem i tiden og maksimalt bookes 2 hold samme dag. Registrering af fremmøde til holdtræning skal ske senest 2 min før holdets start. Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et DIBS medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. For så vidt angår kontant-medlemskaber fratrækkes en dag/et klip fra medlemskabets gyldighedsperiode.

 

§ 15. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 4 år fra træning hos Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde. Såfremt et medlem nægter, at deltage i en dopingkontrol betragtes dette som et bevis på brug af doping.

 

§ 16. Udelukkelse af medlem

Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

 

§ 17. Ændring af medlemsbetingelser

Wodhouse Gym / Crossfit Roskildekan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Wodhouse Gym / Crossfit Roskildes hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab i henhold til proceduren beskrevet under § 9. Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde har løbende ret til at foretage ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden at dette annonceres.

 

§ 18. Medlemsbetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Wod House Gym, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Wodhouse Gym/ Crossfit Roskildes relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Wodhouse Gym / Crossfit Roskildes hjemmeside.

 

§ 19. Informationer

Med mindre medlemmet aktivt har modsat sig, har Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde lov til at behandle og opbevare oplysninger om medlemmet og løbende kontakte medlemmet med nyheder, tilbud og informationer telefonisk, pr. sms og e-mail. 

 

§ 20. Billede- og videofotografering

Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde foretager videoovervågning til forebyggelse af tyveri og hærværk. Billeder og optagelser herfra opbevares og slettes efter de til enhver tid gældende regler. Wodhouse Gym / Crossfit Roskilde fotograferer og videoptager løbende undervisningen og offentliggører disse optagelser via egne lukkede såvel som åbne sociale medieplatforme. Såfremt medlemmet ikke ønsker at disse optagelse offentliggøre, skal der aktivt gives meddelelse herom til Wodhouse Gym / CrossFit Roskilde på e-mail.

bottom of page